برنامه های عضویت

برنامه های عضویت

تعرفه اشتراک ماهانه

میز منعطف

میلیون
1.6
/ماهانه
  • میز منعطف
  • خدمات عمومی
  • خدمات اختصاصی
انتخاب محبوب همه

میز اختصاصی

میلیون
1.9
/ماهانه
  • میز اختصاصی
  • خدمات عمومی
  • خدمات اختصاصی

میز پرو

میلیون
2.5
/ماهانه
  • میز اختصاصی
  • کامپیوتر و مانیتور 24
  • خدمات عمومی
  • خدمات اختصاصی